BHP wiadomości artykuły informacje fakty

bhp artykuły wiadomości nowości panorama kurier bhp fakty

z życia bhp aktualności wiadomości fakty

bhp haccp gmp ghp ccp tqm iso wiadomości nowości aktualności

unia europejska bhp w unii europejskiej
ustawy bhp w unii europejskiej

wiadomości bhp wiadomości aktualności bhp aktualności fakty bhp haccp ghp gmp tqm iso 9000 wypadki na budowie

|artykuły | nowości | unia europejska | informacje | wiadomości | panorama | kurier | CCP | fakty | aktualności | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

ARTYKUŁY BHP W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ


Skuteczne zarządzanie jako narzędzie zapobiegania wypadkom przy pracy.

 

 

Każdego roku blisko 5 milionów ludzi w Unii Europejskiej ulega wypadkom przy pracy. Wynikiem tych wypadków jest nieobecność poszkodowanych osób w pracy trwająca dłuższej niż 3 dni, co w sumie daje około 146 milionów utraconych dni pracy11. Niektóre wypadki powodują trwałą niezdolność zarówno do wykonywania pracy jak i do funkcjonowania poza nią. Wypadki przy pracy dotyczą wszystkich gałęzi przemysłu. Do wypadków tych można zaliczyć poślizgnięcia, potknięcia, upadki, obrażenia spowodowane przez spadlające, ostre lub gorące przedmioty oraz wypadki związane z obsługą pojazdów i maszyn. Jednak wielu tego typu wypadkom można zapobiec dzięki właściwemu zarządzaniu.
Koszty wypadków przy pracy są wysokie i obejmują koszty związane z:


- Wypłatą zasiłków chorobowych, płacami za pracę w nadgodzinach, zapewnieniem zastępstw na czas nieobecności poszkodowanego w pracy, wcześniejszym przejściem na emeryturę, rekrutacją nowych pracowników, przekwalifikowaniem dotychczasowych pracowników;


 - przerwami w produkcji oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej;


- uszkodzeniem maszyn, zniszczeniem materiałowi produktów;


- czasem przeznaczonym na dochodzenie powypadkowe oraz usunięcie skutków wypadków;


- wzrostem składki ubezpieczeniowej, kosztami prawnymi;


- obniżonym morale pracowników.
Odpowiedzialność za dobre zarządzanie.


Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników spoczywa na pracodawcy. Dyrektywa ramowa 89/391 EWG zawiera ogólne wymagania dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz oceny ryzyka zawodowego i jego prewencji.
Wymagania tej dyrektywy zostały wdrożone do prawa wszystkich państw członkowskich. Przy czym krajowe przepisy prawne mogą zawierać dodatkowe wymagania w tym zakresie. Do obowiązków pracodawcy należy prowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowanie działań zapobiegawczych zamierzających do ochrony zdrowia pracowników i zapewnienia im bezpieczeństwa, rejestrowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, szkolenie i informowanie pracowników oraz zapewnienie konsultacji z nimi, a także zapewnienie współpracy i koordynacji działań z podwykonawcami. Ustalono następującą hierarchię działań prewencyjnych: unikanie ryzyka; zapobieganie ryzyku u źródła; dostosowywanie pracy do pracownika; zastępowanie niebezpiecznych materiałów bezpieczniejszymi oraz nadanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej. Pracownicy mają prawo do otrzymywania informacji na temat ryzyka zawodowego, podejmowanych działań zapobiegawczych, pierwszej pomocy oraz o zasadach postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy czy awarii. Pracownicy mają obowiązek aktywnie współpracować z pracodawcą w ramach podejmowanych przez niego działań zapobiegawczych, stosować się do zaleceń przekazanych im na szkoleniach, a także dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych pracowników.
Zapobieganie wypadkom - czynniki sukcesu.


Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga aktywnego
zaangażowania kierownictwa, współudziału pracowników w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy oraz dobrze zaprojektowanego systemu zarządzania.
 

1. Zaangażowanie kierownictwa
Kierownictwo powinno aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy poprzez:
- ustanowienie polityki oraz celów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do wdrożenia i realizacji polityki bhp;
- uwzględnianie problemów bhp na wszystkich poziomach zarządzania i podejmowania decyzji;
- konsultowanie się z pracownikami;
- monitorowanie oraz prowadzenie przeglądów w celu sprawdzenia stopnia realizacji polityki bhp i skuteczności funkcjonowania całego systemu.
 

Przejawem zaangażowania kierownictwa może być np. osobiste zaangażowanie w realizację podjętych decyzji, udział w dyskusjach na temat problemów bhp na posiedzeniach kierownictwa, przeprowadzanie regularnych wizyt w zakładzie pracy czy też udział w biadaniach przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.
 

2. Zaangażowanie pracowników
Prowadzenie konsultacji z pracownikami jest nieodzownym elementem skutecznego zarządzania. Wykorzystanie wiedzy pracowników ułatwia prawidłową identyfikację zagrożeń oraz wprowadzenie skutecznych działań zapobiegawczych w obszarze bhp. Ważną rolę spełnią tutaj przedstawiciele pracowników. Należy również konsultować z pracownikami środki zapobiegawcze przed wprowadzeniem nowych technologii lub produktów. Konsultacje przyczyniają się do większego zaangażowania pracowników w działania na rzecz poprawy stanu bhp w przedsiębiorstwie.
 

3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Systemowe podejście do zarządzania pozwala na kompleksowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz skuteczniejsze wprowadzanie bezpiecznych metod pracy. Okresowe przeglądy służą ocenie, czy stosowane środki zapobiegawcze są właściwe.
 

Planowanie - obejmuje identyfikację zagrożeń i ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego oraz sposobu jego kontrolowania. Działania w zakresie planowania obejmują w szczególności:

- ocenę ryzyka zawodowego oraz określenie działań zapobiegawczych;
- identyfikację stosowanych rozwiązań oraz potrzeb organizacyjnych w zakresie bhp

- identyfikację potrzeb szkoleniowych;
- zapewnienie dostępu do wiedzy i umiejętności, w tym wiedzy specjalistycznej w zakresie bhp;

 


Ocena ryzyka zawodowego obejmuje:


- identyfikację zagrożeń, czyli ustalenie, co może spowodować wypadek lub sytuację awaryjną;
- ustalenie, kto może odnieść obrażenia i jak poważne; należy tutaj uwzględnić pracowników, podwykonawców i osoby postronne;
- określenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku;
- ustalenie, w jaki sposób można wyeliminować lub ograniczyć ryzyko zawodowe - czy można poprawić organizację, metody pracy, wyposażenie lub szkolenia;
- ustalanie priorytetów działań, w zależności od poziomu ryzyka zawodowego i liczby osób narażonych;
- prowadzenie środków zapobiegawczych;
- ocenę skuteczności wprowadzonych środków zapobiegawczych;
- stałe konsultacje z pracownikami podczas przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o jej wynikach;
 

Wdrażanie i funkcjonowanie - Ten etap obejmuje realizację planów. Może to oznaczać wprowadzanie zmian w procedurach organizacyjnych, instrukcjach stanowiskowych, środowisku pracy, stosowanym wyposażeniu i materiałach, a także przeszkolenie kadry kierowniczej i załogi oraz doskonalenie procesu komunikacji.
 

Szkolenia


Wszyscy pracownicy powinni rozumieć, jak należy pracować bezpiecznie. Zatem szkolenie powinno uwzględniać następujące problemy: identyfikację istniejących zagrożeń, stosowane środki zapobiegawcze oraz sposoby postępowania w razie wystąpienia wypadku i awarii.
Szkolenie powinno uwzględniać aktualny stan bhp przedsiębiorstwa i być zrozumiałe, także dla pracowników mówiących różnymi językami. Szkoleniami należy objąć zarówno nowo zatrudnionych jak i dotychczasowych pracowników, jeśli uległy zmianie procedury pracy lub stosowany sprzęt i wyposażenie, a także w przypadku zmiany stanowiska pracy lub wprowadzenia nowej technologu.
 

 

Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze - Stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania podejmowane w celu jego poprawy powinny być monitorowane. Może to być zarówno monitorowanie reaktywne, np. analiza rejestrów wypadków przy pracy, albo proaktywne, np. z wykorzystaniem informacji zwrotnych od inspektorów, z audytów oraz od pracowników nadzoru. Badanie wypadków przy pracy powinno dostarczać informacji na temat ich bezpośrednich przyczyn, w tym powinno wykazywać błędy w zarządzaniu. Celem monitorowania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu oraz realizacji procedur organizacyjnych, a w razie potrzeby - natychmiastowe podjęcie działań korygujących.

Przegląd wykonywany przez kierownictwo i audytowanie - Umożliwia sprawdzenie skuteczności systemu zarządzania jako całości. Istnieje tutaj okazja do antycypowania zmian np. w gospodarce, rozwoju nowych produktów oraz pojawienia się nowych technologu i uwzględnienia ich w systemie zarządzania. Przegląd wypadków przy pracy powinien być uwzględniony w szkoleniach prowadzonych dla najwyższego kierownictwa. Celem audytów jest sprawdzenie, czy realizacja polityki i funkcjonowanie systemu zarządzania bhp przynoszą oczekiwane rezultaty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Lista kontrolna


- Czy zostały jasno ustalone procedury oraz określone zakresy odpowiedzialności w obszarze bhp i czy każdy zna zakres odpowiedzialności swój i innych pracowników?
- Czy wiadomo, co należy zrobić, aby spełnić przepisy prawne z zakresu bhp? Jeśli nie, to czy została wyznaczona kompetentna osoba, która może udzielać porad w tym zakresie?
- Czy zidentyfikowano najistotniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia i czy podjęto działania zmierzające do ich wyeliminowania lub ograniczenia?
- Czy istnieją właściwe rozwiązania służące utrzymaniu wyposażenia stanowisk pracy w należytym stanie?
- Czy pracownicy zostali zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej w przypadku, gdy nie można było w inny sposób ograniczyć ryzyka zawodowego? Czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ich stosowania?
- Czy pracownicy zostali poinformowani o wynikach oceny ryzyka zawodowego, przeszkoleni w zakresie bezpiecznej pracy oraz zasad postępowania w razie wystąpienia awarii i wypadków przy pracy?
- Czy konsultuje się z pracownikami problemy bhp, w szczególności dotyczące zmian w polityce bhp, procedurach i wyposażeniu stanowisk pracy?
- Czy pracownicy wiedzą, w jaki sposób zgłaszać niebezpieczne sytuacje i wypadki?
- Czy są podejmowane natychmiastowe działania dotyczące obadania wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i zgłaszanych problemów w zakresie bhp?
- Czy przeprowadzane są regularne kontrole stanowisk pracy i czy kontroluje się stosowanie się pracowników do procedur bezpieczeństwa?
- Czy istnieją rozwiązania organizacyjne umożliwiające ocenę realizacji polityki bhp oraz funkcjonowania systemu zarządzania bhp?
 

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE