BHP wiadomości artykuły informacje fakty

bhp artykuły wiadomości nowości panorama kurier bhp fakty

z życia bhp aktualności wiadomości fakty

bhp haccp gmp ghp ccp tqm iso wiadomości nowości aktualności

unia europejska bhp w unii europejskiej
ustawy bhp w unii europejskiej

wiadomości bhp wiadomości aktualności bhp aktualności fakty bhp haccp ghp gmp tqm iso 9000 wypadki na budowie

|artykuły | nowości | unia europejska | informacje | wiadomości | panorama | kurier | CCP | fakty | aktualności | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

ARTYKUŁY BHP W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

 


Kierunki przyszłych badań oraz priorytety w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zwróciła się do państw członkowskich o przygotowanie raportu na temat pojawiających się zagrożeń oraz zapotrzebowania na badania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także priorytetów w tym zakresie. Raporty miały uwzględniać punkt widzenia zarówno partnerów społecznych, jak i instytucji badawczych. Zgromadzone informacje stały się podstawą końcowego raportu Agencji, pt. Kierunki przyszłych badań oraz priorytety w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przeznaczonego do wykorzystania w programach badawczych Komisji Europejskiej.

 


Zapotrzebowanie na badania oraz priorytety w zakresie bhp w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Identyfikacja zapotrzebowań na europejskie badania oraz priorytetów w zakresie bhp.


Celem raportu jest zainspirowanie/zainicjowanie dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej na temat przyszłych kierunków badań oraz priorytetów w zakresie bhp. W tym celu w 2000 r. Agencja rozpoczęła zbieranie informacji, które posłużyły do sformułowania zawartych w raporcie wniosków. Na podstawie zebranych informacji miał powstać jednolity dokument przeznaczony do wykorzystania przy formułowaniu priorytetów w przyszłych programach badawczych Unii Europejskiej.


Ogólne zapotrzebowanie na badania i priorytety w za kresie bhp.


Zidentyfikowano dziesięć priorytetów. Każdy z nich został wymieniony przynajmniej przez dwie trzecie państw członkowskich jako ważny obszar badawczy.
Priorytetowe obszary badawcze w zakresie bhp.
- Aspekty psychospołeczne
- Aspekty ergonomiczne
- Zagrożenia chemiczne
- Ryzyko wypadku przy pracy
- Zarządzanie ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach
- Choroby zawodowe
- Zagrożenia związane z określoną branżą
- Ocena ryzyka zawodowego
- Zastępowanie substancji niebezpiecznych
- Zagrożenia fizyczne


Aspekty psychospołeczne i ergonomicznie oraz zagrożenia chemiczne znalazły się na czele priorytetów przyszłych badań. Wśród kwestii psychospołecznych nacisk położono na problem stresu w pracy. W obszarze ergonomii szczególny priorytet nadano czynnościom manualnym oraz pozycji ciała przy pracy. Wśród zagrożeń chemicznych jako priorytety wskazano trujące i niebezpiecznie substancje chemiczne, w szczególności substancje rakotwórcze. Ponadto w pierwszej dziesiątce priorytetów znalazła się potrzeba dalszych badań nad możliwością zastępowania szkodliwych substancji chemicznych innymi w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego związanego z występowaniem tych substancji, a substancje chemiczne uznano za priorytet w kategorii oceny ryzyka zawodowego.
Kolejnym najczęściej wymienianym priorytetem byto ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy (w szczególności spowodowanego przez czynnik ludzki), a następnie zarządzanie ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Problemy małych i średnich przedsiębiorstw uznano również za istotne w odniesieniu do wybranych branż i kwestii organizacji pracy.
Dwie trzecie państw członkowskich wskazało jako ważne dla przyszłych badań kwestie związane z chorobami zawodowymi, zagrożeniami występującymi w określonych branżach, oceną ryzyka zawodowego, zastępowaniem substancji chemicznych innymi oraz zagrożeniami fizycznymi.
W kategorii chorób zawodowych kolejny raz państwa członkowskie UE wskazały na potrzebę dalszych badań nad problemami wywoływanymi przez czynniki psychospołeczne i ergonomiczne, jak również problemy spowodowane narażeniem pracowników na kilka czynników, wliczając w to złożone kombinacje czynników wynikających z wprowadzania nowych technologu. Wśród zagrożeń fizycznych szczególne zainteresowanie wzbudza hałas oraz promieniowanie elektromagnetyczne.
Za zdecydowany priorytet uznano badania w zakresie zarządzania oraz oceny ryzyka zawodowego, szczególnie zaś oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem w środowisku pracy substancji niebezpiecznych i rakotwórczych, a także zagadnienia dotyczącego ograniczania tego ryzyka poprzez zastępowanie substancji niebezpiecznych innymi. Wskazano także na problem zarządzania ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Inne cieszące się zainteresowaniem obszary to zintegrowane systemy zarządzania, certyfikacja systemów zarządzania oraz kwestie dotyczące kompetencji personelu.

 

 


Priorytety w obrębie głównych obszarów badawczych w za kresie bhp.


Kwestie społeczne i organizacja pracy.


Małe i średnie przedsiębiorstwa zostały wyraźnie wyróżnione jako priorytetowe z uwagi na ich szczególne potrzeby. Istnieją także określone grupy społeczne, jak np. starzejący się pracownicy oraz ludzie z ograniczoną zdolnością do pracy, które zostały uznane za ważne dla państw członkowskich. W zakresie zmieniających się warunków pracy jako ważne obszary do przyszłych badań uznano telepracę oraz podwykonawstwo. Podczas seminarium eksperckiego dodatkowo zwrócono uwagę na problem samozatrudniających się.


Zarządzanie i technologia.


Ocena ryzyka zawodowego ciągle uznawana jest za ważny problem, mający pierwszeństwo w kategorii „zarządzanie i technologia".
Integracja systemów zarządzania bhp z innymi systemami (jak np. system zarządzania jakością oraz system zarządzania środowiskowego) została również uznana za istotny temat. Nacisk położono na pomoc zewnętrzną, Np. uczenie się od innych (przykłady dobrej praktyki, bench-marking), a także podnoszenie kwalifikacji personelu. W odniesieniu do rozwoju nowych technologu państwa członkowskie wskazały na potrzebę przeprowadzenia badań w obszarze rozwoju i wykorzystania nowych produktów, metod produkcji, procesów i wyposażenia eliminującego lub ograniczającego ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy. Jako istotne wymieniono także zastępowanie niebezpiecznych substancji chemicznych bezpieczniejszymi.

 


Zagrożenia środowiska pracy.


Stwierdzono, że nadal brakuje dostatecznej wiedzy na temat metod ograniczania ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.
 

Zdrowie.


Stosunkowo duże zainteresowanie tą kategorią wynika z rosnącej świadomości, że kwestia zdrowia pracowników jest równie uważna jak kwestie bezpieczeństwa.


Tematy szczegółowe i inne tematy związane ze środowiskiem pracy i zdrowiem.


Tylko kilka państw uznało konieczność prowadzenia badań nad zagrożeniami występującymi w poszczególnych branżach. Za szczególnie godne uwagi uznano: rolnictwo, produkcję przemysłową, budownictwo, transport oraz służbę zdrowia i opiekę społeczną. Jedno z państw wykazało zainteresowanie szczególnymi grupami zawodowymi.
Priorytety w obrębie głównych obszarów badawczych w zakresie bhp Kwestie społeczne i organizacja pracy
- Małe i średnie przedsiębiorstwa
- Analiza kosztów i korzyści w zakresie bhp
- Analiza kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- Pod wykonawstwo
- Starzejący się pracownicy
- Niepełnosprawni pracownicy
- Telepraca
- Samozatrudniający się
- Kultura organizacyjna
- Pracownicy tymczasowi
- Młodociani pracownicy
Zarządzanie i technologia
- Ocena ryzyka zawodowego
- Zarządzanie ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach
- Nowe bezpieczne produkty, metody pracy, procesy i wyposażenie (zapobieganie zagrożeniom dzięki poprawie ergonomii i bezpieczeństwa pracy, a także ograniczaniu ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami biologicznymi i fizycznymi oraz obciążeniem psychofizycznym)
- Systemy zarządzania bhp, certyfikacja systemów zarządzania bhp, integracja z innymi systemami zarządzania
- Przykłady dobrej praktyki, benchmarking
- Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, metodyka szkoleń w zakresie bhp
- Zapobieganie wypadkom przy pracy
- Promowanie zdrowia w miejscu pracy, metody pracy służb medycyny pracy
- Informowanie o ryzyku zawodowym i zagrożeniach występujących w miejscu pracy/ percepcja ryzyka zawodowego
- Zarządzanie i współudział pracowników
- Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn i urządzeń mechanicznych (np. ocena ryzyka zawodowego związanego z obsługą, serwisem i konserwacją maszyn i zakładu pracy)
Zagrożenia występujące w środowisku pracy
- Aspekty psychospołeczne
- Aspekty ergonomiczne
- Zagrożenia chemiczne
- Ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy
- Zagrożenia fizyczne
- Zagrożenia biologiczne
Zdrowie
- Choroby zawodowe
Tematy szczegółowe
- Zagrożenia związane z poszczególnymi branżami
- Rozwijanie metodologii
 


Potrzeba ogólnoeuropejskiej współpracy.


Państwa członkowskie uznały, że współpraca na szczeblu europejskim powinna być powiązana z prowadzeniem wspólnych projektów i programów badawczych.


Partnerzy biorący udział w przygotowaniu raportu.


Przy organizacji i monitorowaniu badań pomagała Grupa Tematyczna Agencji pn. „Badania - Praca i Zdrowie". Grupa ta składa się z ekspertów ds. badań w obszarze bhp z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, partnerów społecznych oraz Komisji Europejskiej. Heath and Safety Laboratory (HSL) z Wielkiej Brytanii pomagało przy analizowaniu raportów narodowych oraz przygotowaniu raportu końcowego. Prace realizowano w ramach Centrum Tematycznego pn. „Badania - Praca i Zdrowie" (Research - Work and Health). W lipcu 1999 r. Europejska Agencja zorganizowała w Bilbao seminarium eksperckie, na którym przedyskutowano wstępne wyniki projektu. Uczestnikami seminarium byli decydenci i eksperci w zakresie bhp z państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, europejskich instytucji badawczych oraz partnerów społecznych, a także z USA.strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE