BHP wiadomości artykuły informacje fakty

bhp artykuły wiadomości nowości panorama kurier bhp fakty

z życia bhp aktualności wiadomości fakty

bhp haccp gmp ghp ccp tqm iso wiadomości nowości aktualności

unia europejska bhp w unii europejskiej
ustawy bhp w unii europejskiej

wiadomości bhp wiadomości aktualności bhp aktualności fakty bhp haccp ghp gmp tqm iso 9000 wypadki na budowie

|artykuły | nowości | unia europejska | informacje | wiadomości | panorama | kurier | CCP | fakty | aktualności | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

ARTYKUŁY W BHP
 

Budownictwo związane jest z dużym ryzykiem zawodowym. Prawie 13 pracowników na 100 000 ulega śmiertelnym wypadkom przy pracy. Dla porównania średnia liczba takich wypadków dla całego sektora przemysłu wynosi 5 na 100 000. Podczas pracy na budowie pracownicy spotykają się z całą gamą zagrożeń powodujących problemy zdrowotne, od azbestozy, bólów pleców, zespołu wibracyjnego kończyn górnych do oparzeń cementem,

 

Niniejszy artykuł zawiera podstawowe rady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych, nie zawiera natomiast konkretnych wskazówek. Dalsze rady i wskazówki można uzyskać, kontaktując się z firmą KOMERS.

 

 


Przed rozpoczęciem robót na placu budowy.


Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia powinny być włączone do projektu robót budowlanych przed, podczas i po zakończeniu fazy budowy. Łatwiejsze i bardziej ekonomiczne jest ograniczanie zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy, zanim budowa zostanie rozpoczęta, np, poprzez;

 • wdrożenie odpowiedniej polityki dotyczącej zakupów maszyn i innego wyposażenia do prac (np. kupowanie maszyn o niskim stopniu emisji hałasu i wibracji);

 • umieszczanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w specyfikacjach przetargowych (minimum to zgodność z prawem krajowym);

 • planowanie procesu pracy w taki sposób, a by zminimalizować liczbę pracowników, którzy mogą zostać poszkodowani (np. planowanie robót, podczas których występuje duża emisja hałasu w taki sposób, aby narażona była jak najmniejsza liczba
  pracowników);

 • rozpoczęcie określonych działań przed podjęciem pracy na placu budowy (np. poprzez planowanie, szkolenie, wejście na plac budowy i prace konserwacyjne);

 • ustanowienie procedur skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

 • zapewnienie szkoleń dla wszystkich pracowników, łącznie z personelem kierowniczym, tak aby mogli wykonywać pracę bez powodowania zagrożeń dla siebie i innych.


Zarządzanie na placu budowy.

 

Pracodawcy i pracownicy nadzoru powinni współpracować, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Można to osiągnąć poprzez:

 • unikanie zagrożeń przez wszystkich pracowników;

 • oszacowanie ryzyka zawodowego, którego nie można uniknąć;

 • eliminowanie ryzyka zawodowego u źródła;

 • stosowanie środków ochrony zbiorowej;

 • stosowanie środków ochrony indywidualnej, gdy nie ma innej możliwości;

 • opracowanie procedur postępowania w razie wypadków przy pracy oraz awarii;

 • informowanie pracowników o występującym ryzyku zawodowym i niezbędnych środkach zapobiegawczych;

 • zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia.


Proces ustalania ryzyka zawodowego, którego nie można uniknąć, nazywamy oceną ryzyka zawodowego, Należy zidentyfikować następujące czynniki:

 • potencjalne zagrożenia;

 • kto może być poszkodowany i w jakim stopniu;

 • jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia urazów;

 • konieczne działania w celu eliminacji lub obniżenia ryzyka zawodowego;

 • działania, które należy podjąć jako pierwsze.

Powinno się wprowadzić w życie odpowiednie procedury sprawdzające i zaangażować odpowiednie środki, zapewniając ich działanie oraz zgodność z przepisami prawa.

 

 


Główne obszary występowania kluczowych zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego.
 

Podczas pracy na budowie wiele wydarzeń wypadkowych może prowadzić do śmierci, obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu. Są to przede wszystkim:

 • upadek z wysokości;

 • udział w wypadku samochodowym;

 • porażenie prądem elektrycznym;

 • przysypanie ziemią podczas wykonywania wykopów;

 • uderzenie przez spadający przedmiot;

 • wdychanie włókien azbestowych;

 • przenoszenie ciężkich przedmiotów;

 • kontakt z niebezpiecznymi substancjami;

 • nadmierny hałas;


Konsultacje z pracownikami.


Konsultacje z pracownikami w sprawach zastosowania środków zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy są nie tylko spełnieniem wymagań prawnych, ale także skutecznym sposobem zwracania większej uwagi pracowników na procedury bezpieczeństwa i usprawnienia z tym związane. Należy zasięgać opinii pracowników w sprawach związanych z zastosowaniem środków zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także przed wprowadzeniem nowych produktów lub technologii,
Dalsze informacje


strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE