KODEKS PRACY POBIERZ

kodeks pracy pobieralnia plik pobranie wypadki przy pracy

kodeks pracy pracownik prawa i obowišzki

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

kodeks pracy bhp kodeks pracy bezpieczeństwo kodeks pracy higiena kodeks pracy
kodeks pracy kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy

kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy kodeks pracy bezpieczeństwo i higiena pracy obowišzki pracownika obowišzki pracodawcy umowa o prace zlecenia

|kodeks pracy | KODEKS PRACY | BHP | HACCP | Good Hygiene Practice | lubuskie Dobra Praktyka Higieniczna | szkolenia Dobra Praktyka Higieniczna | CCP | wdrażanie haccp wdrażanie | księga haccp księga | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | LUBUSKIE |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

KODEKS PRACY

 

Rozdział IV - Maszyny i inne urządzenia techniczne
Dział X kodeksu pracy - bezpieczeństwo i higiena pracy


Art. 215.
§ 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane i budowane, aby:
1)zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
2)uwzględniały zasady ergonomii.

§ 2. Konstruktor oraz producent maszyn i innych urządzeń technicznych ponoszą odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 1, określoną w odrębnych przepisach.

Art. 216.
§ 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215 § 1, wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia.

§ 2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.

Art. 217.
Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Art. 218.
Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.

Art. 219.
Przepisy art. 215 i 217 nie naruszają wymagań określonych przepisami dotyczącymi maszyn i innych urządzeń technicznych:
1)będących środkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego śródlądowego i lotniczego,
2)podlegających przepisom o dozorze technicznym,
3)podlegających przepisom Prawa geologicznego i górniczego,
4)podlegających przepisom obowiązującym w jednostkach podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji,
5)podlegających przepisom Prawa atomowego.


Następny rozdział:
Rozdział V -
Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne

 

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE