BHP USTAWY BHP

BHP USTAWY BHP POBIERZ USTAWA BHP

BHP USTAWY BHP POBIERZ USTAWA BHP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BHP USTAWY BHP POBIERZ USTAWA BHP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY POLSKIE NORMY ROZPORZĄDZENIA USTAWY

BHP USTAWY BHP POBIERZ USTAWA BHP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY POLSKIE NORMY ROZPORZĄDZENIA USTAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
USTAWA,USTAWA BHP,USTAWY,USTAWY BHP,pobierz,pobieralnia,normy,polskie normy,bezpieczeństwo,bezpieczeństwo bhp,rozporządzenie,rozporządzenia

USTAWY BHP, BHP USTAWY, ROZPORZĄDZENIA BHP, BHP ROZPORZĄDZENIA USTAWA BHP BHP USTAWA PRAWO BHP, BHP PRAWO, USTAWA BEZPIECZEŃSTWO BHP, BHP USTAWA BEZPIECZEŃSTWO, USTAWA BEZPIECZEŃSTWO PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY USTAWY

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

USTAWY, ROZPORZĄDZENIA ORAZ POLSKIE NORMY

Z ZAKRESU BHP

 

Do odczytania aktów niezbędny jest program
Adobe Acrobat Reader

 

 

Zobacz również znaki ochrony i higieny pracy, ppoż., ewakuacyjne i inne. [zobacz]

 

 

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.
  nr 62, poz. 285 (1 lipca 2005 r. zostanie zastąpione przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 180, poz. 1860),  [
  pobierz1]  [pobierz2]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków
  i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279),  [
  pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 marca 2003 r.
  w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 80,
  poz. 725),  [
  pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200, poz. 2047),  [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym kobietom (Dz.U. nr 114, poz. 545 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287),  [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
  i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)  [
  pobierz]

Wypadki przy pracy - dokumenty

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz. 744 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. nr 227, poz. 2298),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. nr 269, poz. 2672),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. nr 236, poz. 1992)  [pobierz]

 

 

HACCP, GHP/GMP, Bezpieczeństwo żywności

 • Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. (Dz.U. nr 29, poz. 245 z późn. zm.),  [pobierz]
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84); tekst ujednolicony [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. nr 120 poz. 1259); [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. nr 104 poz 1096) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności (Dz.U. nr 104 poz. 1098) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac. (Dz.U. nr 61 poz. 551) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności. (Dz.U. nr 21 poz. 179) [pobierz];
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz.U. nr 234 poz. 1979) [pobierz];

 

 

Świadczenia

 • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) tekst ujednolicony,  [pobierz]
 • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), tekst ujednolicony  [pobierz]
 • ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 z późn. zm.) tekst ujednolicony [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. nr 234, poz. 1974),  [pobierz]

Środowisko pracy

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 121, poz. 571 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetyczny mi środkami spożywczymi, sypkimi i nie opakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi (Dz.U. nr 234, poz. 1976),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz.U. nr 234, poz. 1979),  [pobierz]
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 1115)  [pobierz]

Badania i pomiary czynników szkodliwych

 • ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250 z późn. zm.),  [pobierz]
 • ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, poz. 84 z późn. zm.). tekst ujednolicony  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (Dz.U. nr 101, poz. 473 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U. nr 17, poz. 219),  [pobierz]

Bhp na stanowisku pracy

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. nr 16, poz. 156),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uzytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. nr 70, poz. 650 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80, poz. 912),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 z późn. zm.),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40, poz. 470),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. nr 36, poz. 409),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)  [pobierz]

Instytucje

 • ustawa z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1362 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. nr 90, poz. 575 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 982 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]

Inne

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 110, poz. 968 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317), tekst ogłoszony  [pobierz]
 • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087), tekst ujednolicony [pobierz]
 • ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386), tekst ujednolicony [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieniy pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. nr 62, poz. 290),  [pobierz]
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 265, poz. 2644)  [pobierz]

Polskie Normy

 • PN-EN 12464.01:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.
 • PN-80/M-49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania.
 • PN-80/N-08001 Dane ergonomiczne do projektowania. Granica zasięgu rąk. Wymiary.
 • PN-81/N-08002 Dane ergonomiczne do projektowania. Granica ruchu stopy. Wymiary kątowe.
 • PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy.
 • PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN-91/N-08003 Dane ergonomiczne do projektowania. Przestrzeń dla ręki obejmującej uchwyt. Wymiary.
 • PN-91/N-08018 Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefy pracy kończyn górnych. Wymiary.
 • PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
 • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-87/P-06751 Odzież robocza. Stopnie jakości.
 • PN-89/P-84505.01 Odzież robocza. Fartuchy. Postanowienia ogólne
 • PN-89/P-84505.02 Odzież robocza. Fartuchy damskie.
 • PN-89/P-84505.03 Odzież robocza. Fartuchy męskie.
 • PN-89/P-84505.05 Odzież robocza. Fartuchy - spódnice.
 • PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze
 • PN-92/P-84682 Odzież robocza dla pracowników atomistyki.
 • PN-92/P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie.
 • PN-92/P84684 Odzież robocza. Kombinezony.
 • PN-92/O-91060 Obuwie robocze. Obuwie dla pracowników atomistyki.
 • PN-EN 344-2:1999/Apl:2003 Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe do użytku w pracy. Wymagania dodatkowe i metody badań.
 • PN-EN 345-2:1999 Obuwie bezpieczne do użytku w pracy. Wymagania dodatkowe.
 • PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 • PN-N-10802:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 • PN-N-18004:2001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.
  4. PN-N-18004:2001/Ap1:2002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.
 • PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.
 • PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystości powietrza. Pobierania próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.
 • PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno–wagową.
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 • PN-81/N-01306 Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.
 • PN-84/N-01307 Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzanych pomiarów.
 • PN-82/C-94170 Obuwie gumowe przeciwdeszczowe, sportowe, robocze i ochronne. Wymagania i badania w zakresie obuwia roboczego i ochronnego.
 • PN-89/Z-01001/06 Ochronniki słuchu. Postanowienia ogólne.
 • PN-92/P-84685 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed zimnem. Fizjologiczne metody badań i oceny.
 • PN-88/Z-08054 Bezpieczeństwo pracy. Dermatologiczne środki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania.
 • PN-90/Z- 08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
 • PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
 • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE