PPOŻ USTAWY PPOŻ USTAWY

PPOŻ USTAWY PPOŻ USTAWY P.POŻ USTAWY

PPOŻ USTAWY PPOŻ USTAWY P.POŻ USTAWY PPOZ USTWA POBIERZ

PPOŻ USTAWY PPOŻ USTAWY P.POŻ USTAWY PPOZ USTWA POBIERZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA USTAWY

PPOŻ USTAWY PPOŻ USTAWY P.POŻ USTAWY PPOZ USTWA POBIERZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA USTAWY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POBIERZ
USTAWA O STRAŻY POŻARNEJ USTWAY POŻARNICTWO USTAWA O SŁUŻBIE PRZECIWPOŻAROWEJ

USTAWY O STRAŻY POŻARNEJ USTAWY POŻAR USTAWY ROZPORZĄDZENIA

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

USTAWY, ROZPORZĄDZENIA ORAZ POLSKIE NORMY

Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Do odczytania aktów niezbędny jest program
Adobe Acrobat Reader

 

 

Zobacz również znaki ochrony ppoż. [zobacz]

 

 

Ustawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) tekst ujednolicony [pobierz]
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogłoszony [pobierz]
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z późniejszymi zmianami);  [pobierz]
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140).  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172).  [pobierz] tekst uchylony.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz 1067, zm Dz. U. Nr. 1, poz 8 z 2003 roku);  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, poz 1139);  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74, poz 836 z 1999 roku);  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr. 120, poz 1133);  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr. 121, poz 1137);  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. (Dz. U. Nr. 163, poz 1577);  [pobierz]

 

 

 

Polskie Normy

 • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
 • PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE