WYPADKI PRZY PRACY BHP

WYPADKI PRZY PRACY BHP WYPADKI W PRACY protokół powypadkowy

WYPADKI PRZY PRACY BHP WYPADKI W PRACY protokół powypadkowy protokół przesłuchania świadka protokół przesłuchania poszkodowanego

WYPADKI PRZY PRACY BHP WYPADKI W PRACY protokół powypadkowy protokół przesłuchania świadka protokół przesłuchania poszkodowanego dokumentacja wypadku protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Procedura postępowania powypadkowego świadczenia powypadkowe Wypadek w drodze do pracy
BHP bhp wypadek protokół przesłuchanie świadka, druk, druki protokołów

protokół zielona góra wypadki polska przesłuchanie świadka lubuskie druki dolnośląskie poszkodowany wrocław druk poszkodowanego konspekt przyczyny wypadku instruktaż wypadki w pracy

| WYPADKI | WYPADKI PRZY PRACY | WYPADKI DOKUMENTACJA | ŚWIADCZENIA POWYPADKOWE | DOKUMENTACJA POWYPADKOWA | DOCHODZENIE POWYPADKOWE | PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA | ŚWIADEK POSZKODOWANY | SPRAWCA WYPADKU |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

WYPADKI PRZY PRACY

 

Prawie 100 tysięcy osób rocznie ulega wypadkom wskutek łamania przepisów bhp w czasie pracy oraz w drodze do lub z pracy.
 


W razie zaistnienia wypadku, pracodawca zobowiązany jest zapewnić poszkodowanemu:

 • pierwszą pomoc,
 • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporządzić właściwą dokumentację.
   

  Firma KOMERS oferuje Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej.

  Czynności te wykonują pracownicy posiadający wymagane uprawnienia oraz wieloletni staż pracy w komórkach bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego mogą mieć Państwo pewność, że dokumentacja sporządzona jest prawidłowo i zgodnie z prawem.
   

   

  Informacje Ogólne


  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

  Za śmiertelny wypadek przy pracy uznaje się taki, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.  Na równi z wypadkiem przy pracy , w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie , traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ :
 • w czasie podróży służbowej , chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

  Procedura postępowania powypadkowego

  Obowiązek zawiadomienia o wypadku
  O tym, że wypadek miał miejsce, poszkodowany – jeżeli stan zdrowia na to pozwala – powinien niezwłocznie poinformować swojego przełożonego.
  Obowiązek ten nie dotyczy tylko poszkodowanego; każdy pracownik jest zobowiązany zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo o zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego.  Zawiadomienie o wypadku należy złożyć do Inspektoratu BHP. Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe muszą być zgłoszone natychmiast do Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury.

  Okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy w skład którego wchodzą m.in. pracownik służby BHP, którego można pozyskać od firmy KOMERS
  Zespół jest obowiązany:
 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń,
 • zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
 • przesłuchać świadków wypadku,
 • w miarę potrzeby zasięgnąć opinii lekarza lub innych specjalistów.

  Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. Okres ten może być przekroczony wyłącznie , gdy zachodzą istotne przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu.

  Szczegółowego uzasadnienia wymaga decyzja o wyłącznej winie poszkodowanego oraz ustalenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy.

  Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od jego sporządzenia.

  Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego pracownika z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany pracownik ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń protokołu, o czym zespół ma obowiązek go poinformować.
  Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu, pouczając go o sposobie i trybie odwołania.

  Jeżeli pracownik (względnie rodzina w przypadku śmierci pracownika) nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego lub z jego wnioskami, ma prawo wystąpienia do sądu pracy. Dotyczy to jednak tylko ustaleń wyłączających prawo do świadczeń powypadkowych.
  Świadczenia powypadkowe

 • Zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ; przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, którą stanowi kwota będąca podstawą składek na ubezpieczenie wypadkowe.
 • Świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Wymiar j.w.
 • Zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczonego celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
 • Dodatek pielęgnacyjny. Osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

  Wymienione świadczenia dotyczą ubezpieczonego, nie wymieniono się świadczeń na rzecz rodziny zmarłego ubezpieczonego  Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych , przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
  Wypadek w drodze do pracy

  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta był najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo, że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą , była dla ubezpieczonego , ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

  Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
 • Oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
 • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
 • ustaleń sporządzającego kartę.

  Ustalenie okoliczności w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy wg wzoru karty wypadku.

  Kartę wypadku, o której mowa pracodawca i podmiot sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których:
 • jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny,
 • a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

  Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

  Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym od 1 stycznia 2003 r. wypadki w drodze do pracy i z pracy zostały wyłączone z systemu świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego a włączone do świadczeń z ubezpieczenia rentowego i chorobowego.

   
   
  strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

  HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE