ZAWIERANIE UMOWY O PRACE

ZAWIERANIE UMOWY O PRACE WZORY UMÓW ZLECENIE

ZAWIERANIE UMOWY O PRACE WZORY UMÓW ZLECENIE sprawy pracownicze bhp kodeks pracy

ZAWIERANIE UMOWY O PRACE WZORY UMÓW ZLECENIE sprawy pracownicze bhp kodeks pracy wypadki w pracy umowa o prace

ZAWIERANIE UMOWY O PRACE WZORY UMÓW ZLECENIE sprawy pracownicze bhp kodeks pracy wypadki w pracy umowa o prace zawieranie umowy pracy akta osobowe
prawo,prawo pracy,kodeks,kodeks pracy,usługi,pobierz,pobierz,usługa,pracy,umowa,umowa o pracę,umowa zlecenie

prawo,prawo pracy,kodeks,kodeks pracy,usługi,pobierz,pobierz,usługa,pracy,umowa,umowa o pracę,umowa zlecenie

|UMOWA O PRACE | UMOWA PRACY | UMOWA ZLECENIA | UMOWA ZLECENIE | UMOWA O DZIEŁO | UMOWA DZIEŁA | WZORY UMÓW | ZIELONA GÓA | LUBUSKIE | WZORY UMÓW UMOWY |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

UMOWA O PRACE - ZAWIERANIE

 

Umowa o pracę - zawieranie

Struktura treści umowy o pracę oraz obowiązek informacyjny z tym związany.


 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 Kodeksu pracy, umowa o pracę ma określać strony stosunku pracy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w tym w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa została zawarta w formie ustnej, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest potwierdzenie pisemne jej warunków i doręczenie tego dokumentu pracownikowi najpóźniej w dniu podjęcia przez niego pracy.

 

Nie dopełnienie obowiązku zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej względnie nie doręczenie pisemnego potwierdzenia jej zawarcia najpóźniej w dniu podjęcia przez pracownika pracy, wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 281 pkt 2 K.p., zagrożonego karą grzywny do 5.000,- zł.

 

Ustawodawca zobowiązał pracodawcę do pisemnego powiadomienia pracownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (praktycznie chodzi tutaj o dzień podjęcia pracy) pisemnej informacji na temat:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, wynikającej z zastosowanego systemu czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • urlopie wypoczynkowym, czyli zasadom jego udzielania w postaci planu lub porozumienia z pracownikiem na temat terminu wykorzystania urlopu,
 • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, która wiąże strony stosunku pracy.

 

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, dodatkowo pracodawca zobowiązany jest przekazać pisemną informację w tym samym terminie na temat:

 • pory nocnej, czyli sprecyzowanych 8 godzin pomiędzy 21oo danego dnia a 7oo dnia następnego,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

W stosunku do pracowników dotychczas zatrudnionych, wymienione obowiązki informacyjne mają być zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2004 r., zgodnie z art. 13 ustawy nowelizującej Kodeks pracy.

 

Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w razie nawiązywania stosunku pracy na podstawie mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, lub powołania.

 

W myśl art. 11 K.p. nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy a także odpowiednio zmiana tych warunków wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Z przepisu tego wynika, że wykluczone będzie domniemana zmiana tych warunków bez wyraźnego oświadczenia pracownika zarówno w przypadku pogorszenia jak i polepszenia warunków pracy lub płacy.

 

 

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| NSE